.

OFERTA


OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH

Oferujemy profesjonalną zewnętrzną obsługę procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach. Dzięki elastycznemu podejściu każdy klient ma możliwość doboru usług dokładnie odpowiadających jego potrzebom. Zapewniamy obsługę wszystkim podmiotom gospodarczym od firm małych i średnich do międzynarodowych korporacji prowadzących działalność na szeroką skalę. Naszymi klientami są firmy działające w wielu branżach, o różnorodnych strukturach i obszarach działalności. Naszą mocną stroną jest duże doświadczenie w obsłudze firm produkcyjnych, w których identyfikacja procesów i kosztów wpływających na osiągane wyniki jest szczególnie problematyczna.

Księgowość

Stosujemy proaktywne podejście do współpracy z klientami co znaczy, że nie ograniczamy się do wprowadzania danych, ale dokładnie weryfikujemy dostarczane do nas dokumenty. Dzięki temu zapewniamy kompletność informacji księgowej i pewność dostosowania sprawozdawczości do nieustannie zmieniających się przepisów. Na życzenie klienta możemy generować faktury sprzedaży i dostarczać inne dokumenty niezbędne w bieżącej działalności.

Budżetowanie

Pomagamy zaplanować wydatki i stworzyć profesjonalne prognozy finansowe wyników firmy w wymiarze krótko-, średnio- i długookresowym oraz monitorujemy ich realizację.

Kontroling

Dostarczamy raporty zarządcze tworzone na indywidualne potrzeby każdej firmy. Nasz program księgowy umożliwia analizę danych według centrów kosztów, zleceń, usług, produktów, regionów i innych wskaźników, a nasz zespół służy wsparciem w analizowaniu danych.

Rozliczenia podatkowe

Dbamy o poprawność rozliczeń podatkowych i publicznoprawnych naszych klientów i reprezentujemy ich w kontaktach z instytucjami takimi jak urzędy skarbowe czy ZUS. W ramach usługi wysyłamy wszelkie niezbędne deklaracje (w większości elektronicznie) i prowadzimy bieżącą korespondencję. Reprezentujemy klientów podczas czynności sprawdzających i kontroli.

Zarządzanie gotówką

Dostarczamy raporty nierozliczonych rozrachunków oraz przygotowujemy i aktualizujemy plany wpływów i wydatków. Świadczymy też usługi wprowadzania zapłat do realizacji korzystając przy tym z bezpiecznych łączy do przesyłania danych między wiodącymi dostawcami usług bankowości elektronicznej.

Kadry i Płace

Świadczymy usługi naliczania wynagrodzeń, przygotowujemy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, zaświadczenia potrzebne pracownikom, świadectwa pracy, generujemy deklaracje rozliczeniowe PIT. W imieniu klientów obsługujemy system Płatnik i dostarczamy niezbędne deklaracje do ZUS. Przeprowadzamy również szkolenia BHP.

Księgowość zgodna z MSSF

Wiedza i doświadczenie pozwala nam profesjonalnie prowadzić księgi rachunkowe i stosować zasady zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Jest to naszym atutem w przypadku klientów posiadających wśród swoich właścicieli inwestorów z kapitałem zagranicznym bądź będących firmami notowanymi na giełdach papierów wartościowych.

Raportowanie korporacyjne

Dla naszych klientów tworzymy i analizujemy raporty w standardach i formatach wymaganych przez spółki – matki. Oferujemy usługę wprowadzania i zarządzania danymi w hurtowniach danych użytkowanych przez korporacje, takich jak na przykład Hyperion, Ocra czy Cognos.

Wsparcie administracyjne

W skład zarządów polskich spółek córek wchodzą często obcokrajowcy zamieszkujący poza terytorium Polski i nie mający dostatecznej wiedzy na temat obowiązków podmiotów podlegających naszemu prawu. Służymy im wsparciem w szeroko pojętej administracji i zarządzaniu obsługiwaną przez nas firmą. Tworzymy protokoły spotkań zarządu i zgromadzeń wspólników, pilnujemy ustawowych terminów składania dokumentów. Bierzemy aktywny udział w kierowaniu lokalnym oddziałem pełniąc często funkcję przedstawiciela zarządu i doradcy doskonale znającego specyfikę polskich realiów prowadzenia biznesu.


DORADZTWO BIZNESOWE (PROFIT IMPROVEMENT)

Zajmujemy się doradztwem w zakresie zwiększania efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw z różnych branż, na terenie całego kraju. Wiele firm, które przez lata doświadczały intensywnego wzrostu, rozwinęło swoje procesy wewnętrzne w sposób intuicyjny, który na danym poziomie rozwoju staje się mało wydajny. W każdym przedsiębiorstwie istnieje wiele możliwości usprawnień. My pomagamy zidentyfikować obszary i procesy biznesowe, w których wprowadzenie zmian pozwala na poprawę wyników finansowych.


Krok 1

Zdefiniowanie istniejących procesów biznesowych

Pierwszym etapem współpracy jest zmapowanie procesów zachodzących w firmie, aby klient mógł się przekonać jak ją postrzegamy. Podczas audytu poznajemy wszystkie działy, spotykamy się z kluczowymi pracownikami i pytamy o zakres ich zadań. Przeglądamy dokumenty, które generują poszczególne komórki i badamy interakcje z wewnętrznymi i zewnętrznymi odbiorcami ich pracy. Analizujemy też w jakim stopniu procesy realizują i wspierają strategię działania firmy.


Krok 2

Zdefiniowanie obszarów wsparcia dla głównych procesów biznesowych

Wychodzimy z założenia, że działy wspierające główne procesy produkcji czy sprzedaży (takie jak dział IT, dział kadr czy księgowość) mogą mieć ogromny wpływ na rzeczywiste funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Stąd podczas audytu nie pomijamy tych obszarów i obserwujemy, jakie faktycznie jest ich znaczenie w firmie. Oceniamy również stopień zaawansowania kontroli finansowej – zwracamy uwagę jakimi wskaźnikami firma mierzy swoje działania, z jakich danych wyciąga wnioski i na jakiej podstawie podejmuje decyzje.


Krok 3

Identyfikacja obszarów do poprawy

Efektem audytu jest rzetelna ocena dotychczasowej struktury pod względem jej funkcjonalności, wewnętrznej spójności i zapewnienia racjonalności ekonomicznej przedsiębiorstwa. W tej fazie przedstawiamy wnioski z naszego przeglądu – prezentujemy obszary, które według nas wymagają reorganizacji lub wyeliminowania oraz propozycje docelowych zmian i usprawnień.


Krok 4

Wsparcie procesu wdrożenia

Nawet najbardziej sprawny model procesu zapisany na papierze nie przyniesie korzyści przedsiębiorstwu, jeśli nie zostanie wcielony w życie. Praktyka gospodarcza pokazuje, że z różnych przyczyn wdrożenie nowych rozwiązań jest równie trudne lub nawet trudniejsze niż ich wypracowanie. Dlatego nie pozostawiamy firmy z opracowanym projektem w ręku, ale aktywnie uczestniczymy w pracach nad jego implementacją.

.